Announcements

PANAWAGAN

Ang Daluyan Journal ng Wikang Filipino ay  tumatanggap ng mga artikulo para sa pagsasaalang-alang sa publikasyon. Ang artikulo ay kailangang nakasulat sa Filipino at maaaring tumalakay sa 1) pambansang wika, panitikan, at kultura; 2) mga wika, panitikan at kultura ng/sa Pilipinas; at 3) iba’t ibang disiplina at larangan ng kaisipan, tulad ng agham panlipunan, agham-kalikasan at matematika, ekonomiya, at iba pa.


Para sa impormasyon sa pamantayan ng iaambag na artikulo, maaaring makipag-ugnayan sa:

 

Tagapamahalang Editor

Daluyan Journal ng Wikang Filipino

swf.daluyan@gmail.com

Telepono: 981-8500 lokal 4583 o 426-5838 

 

 

 

DALUYAN: Journal ng Wikang Filipino  Vol. 19, No. 1 (2013) issue will be available online by 30 April 2013.

No announcements have been published.