Announcements

PANAWAGAN

Ang Daluyan Journal ng Wikang Filipino ay  tumatanggap ng mga artikulo para sa pagsasaalang-alang sa publikasyon. Ang artikulo ay kailangang nakasulat sa Filipino at maaaring tumalakay sa 1) pambansang wika, panitikan, at kultura; 2) mga wika, panitikan at kultura ng/sa Pilipinas; at 3) iba’t ibang disiplina at larangan ng kaisipan, tulad ng agham panlipunan, agham-kalikasan at matematika, ekonomiya, at iba pa.


Para sa impormasyon sa pamantayan ng iaambag na artikulo, maaaring makipag-ugnayan sa:

 

Tagapamahalang Editor

Daluyan Journal ng Wikang Filipino

swf.daluyan@gmail.com

Telepono: 981-8500 lokal 4583 o 426-5838 

 

 

 

DALUYAN: Journal ng Wikang Filipino  Vol. 19, No. 1 (2013) issue will be available online by 30 April 2013.

Panawagan para sa DALUYAN Espesyal na Refereed na Isyung Rizal

 

Tumatanggap ang UPD Sentro ng Wikang Filipino ng mga papel at pananaliksik para ilathala sa Daluyan: Espesyal na Refereed na Isyung Rizal.

Maaaring talakayin ang iba’t ibang paksa kaugnay ng:

PAPEL AT PANANALIKSIK

• Mga bagong pag-aaral kay Rizal na nagsasaalang-alang sa konteksto ng panahon, maaaring hinggil sa wikang pambansa, panunuring pampanitikan, araling kultural, at linggwistiks.

• Si Rizal at ang iba’t ibang disiplina at larangan ng kaisipan, tulad ng mga agham panlipunan, pilosopiya, migrasyon, agham pangkalikasan, mass media, arkitektura, kasarian at seksuwalidad, siyensiya at matematika, ekonomiya, pagpaplanong urban, medisina, batas, arkeoloji, at iba pa.

MALIKHAING AKDA

• Malikhaing akda na may kaugnayan kay Rizal at sa kaniyang mga idea at impluwensiya—maikling kuwento o sanaysay, koleksiyon ng tatlo o higit pang mga tula, dagli, at isang yugtong dula.

 
Posted: 2017-09-14 More...
 
1 - 1 of 1 Items