Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, Vol 17, No 1-2 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kagamitang Pangkomedor at Pangkusina Bilang Kulturang Materyal at Sisidlan ng Kaalamang Lokal

Evangeline M. Dare

Abstract


none

Full Text: PDF