Site Meter

EDITORIAL BOARD


Direktor
Rosario Torres-Yu

Lupon ng mga Editor
Galileo S. Zafra
Apolonio B. Chua

Tagapamahalang Editor
Cristy M. Salvador

Mga Editor Pangwika
Galileo S. Zafra
Cristy M. Salvador

Tagadisenyo ng Aklat at Retrato sa Pabalat
Marvin Concepcion Vergara

Tagapamahala ng sirkulasyon
Odilon B. Badong Jr.ISSN: 2244-6001