Memorandum-Sirkular ukol sa Negosasyong Pangkapayapaan (Memorandun-Circular on the Peace Negotiations)

Kumiteng Tagapagganap ng Komite Sentral, Communist Party of the Philippines

Abstract


Excerpt

Para sa: Lahat ng kasapi ng Partido kabilang ang mga gumagampan din ng tungkulin sa National Democratic Front (NDF) at Bagong Hukbong Bayan (BHB)

Mula sa: Kumiteng Tagapagganap ng Komite Sentral (KTKS), Communist Party of the Philippines

Paksa: Tungkol sa Isyu ng Negosasyong Pangkapayapaan

Petsa: Agosto 1992

Tulad ng inaasahan, naging matunog uli ang isyu ng negosasyong pangkapayapaan pagkatapos ng eleksyong presidensyal. Nagibayo ang pagsisikap ng bagong papet na rehimen at iba pang reaksyunaryo na makasangkapan ang isyung ito upang manlinlang sa mamalflayafl at mga rebolusyonaryong pwersa.

Keywords


peace process; communist party

Full Text:

PDF