Ang Usaping Panlupa At Ang Mga Gerilyang Huk

Rosalinde Fleur Zapata

Abstract


Ang usapin tungkol sa lupa ay isang mahalagang bagay na natala sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa simula pa, ang suliranin sa lupa ay naging sanhi ng napakaraming pag-aalsa na nauwi sa pagdanak ng dugo.

Full Text:

PDF