Ang Pag-unlad ng Kilusang Radikalismo sa Pilipinas

Rhina Boncocan

Abstract


Pito sa mga sumulpot na kilusang radikal sa Pilipinas ang naging tuon ng pag-aaral. Layunin nito na hanapin ang pangkalahatang katangian ng mga kilusang naghangad at naghahangad ng pundamental na pagbabago sa lipunan. Mula sa Katipunan hanggang sa CPP at RAM ay sinundan ng pag-aaral ang naging daloy ng iba't ibang kilusan na nagkaroon ng malaking epekto sa kabuuang kasaysayan ng Pilipinas. Sinuyod at siniyasat ang mga layunin, programa, saklaw o lawak ng suporta at mga suliraning kinaharap ng mga kilusang ito upang makita ang pagkakapareho o pagkaka-iba sa mga binitbit na prinsipyo ng pakikibaka.

Dalawang mahalagang tema ang dinaanan at dinadaanan ng kasaysayan ng kilusang radikalismo sa Pilipinas, una ang pagkamit ng pundamental na pagbabago sa lipunang ginalawan at ikalawa ang mithiing magkaroon ng isang malaya at makataong lipunan.

Full Text:

PDF