Policy-making for Sustainable Development: The Case of Makiling Forest Reserve

Ruth R. Lusterio

Abstract


Ang paggawa at pagpapatupad ng mga patakarang lokal kaugnay ng paggugubat na sumusunod sa prinsipyo ng sustainable development ang paksa ng papel na ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng Makiling forest Reserve (MFR) bilang kaso sa pag-aaral, ipinaliwanag ang mga patakaran, ang mga prosesong kaakibat ng paggawa ng mga ito at ang mga salik na makakaimpluwensya ng mga proseso. Kabilang sa mga stakeholders sa MFR ang UPLB, ang mga magsasaka, mga NGO’s at lokal na pamahalaan. Napatunavan na ang paggamit ng lapit na people-oriented at metodong pakikilahok ay epektibo sa pagkamit ng mga layunin ng MFR.

Keywords


sustainable development

Full Text:

PDF