Philippine Social Sciences Review, People-in-Environment; Environment-in-People, Ed. Mariano R. Sto. Domingo

Font Size:  Small  Medium  Large

An Environment-Related Foreign Policy Direction

Agerico M. De Villa

Abstract


Ang papel ay naglatag ng mungkahi para sa pagdevelop ng patakarang panlabas kaugnay ng mga usaping pangkapaligiran. Gumamit ang may-akda ng kontekstong pambansa/panloob sa halip na panlabas sa pamamagitan ng pagtukoy sa sariling Environmental Impact Assessment System ng Pilipinas bilang simula ng mas malawak na patakarang panlabas.

Full Text: PDF