Ang Kilusang Masa sa Kasaysayang Pilipino, (1900-1992), Ed. Jaime B. Veneracion


Cover Page
Ang Kilusang Masa sa Kasaysayang Pilipino, (1900-1992), Ed., Jaime B. Veneracion