editorialboard

EDITORIAL BOARD


Direktor

Michael Francis C. Andrada

Lupon ng mga Editor

Rommel B. Rodriguez
Maria Bernadette L. Abrera 
Gonzalo Campoamor II


Tagapamahalang Editor

Angelie Mae T. Cezar

Mga Editor Pangwika

Zarina Joy Santos-Eliserio

Tagadisenyo ng Aklat at Retrato sa Pabalat

Michael Balili

Tagapamahala ng sirkulasyon

Odilon B. Badong Jr.