editorialboard

EDITORIAL BOARD


Direktor

Rosario Torres-Yu

Lupon ng mga Editor

Galileo S. Zafra
Apolonio B. Chua

Tagapamahalang Editor

Cristy M. Salvador

Mga Editor Pangwika

Galileo S. Zafra
Cristy M. Salvador

Tagadisenyo ng Aklat at Retrato sa Pabalat

Marvin Concepcion Vergara

Tagapamahala ng sirkulasyon

Odilon B. Badong Jr.