Mendoza, Amado Anthony III G., University of the Philippines, Philippines

  • Vol 13 (2019) - Sanaysay
    Pormula, Inc. Mga Pagmamapa at Biswalisasyon ng mga Nagsasalubungang Ekolohiyang Pampanitikan ng Tradisyong Balagtasan sa Unang Hati ng ika-20 Siglo
    Abstract  PDF