Evasco, Eugene Y.

  • Vol 9 (2015): Likhaan 9 - Criticism
    Pagbabagong-bihis ng mga Aklat Pambata: Ang Makabagong Teknolohiya at Interactivity sa mga Picture Book/Storybook App ng Pilipinas
    Abstract  PDF