Salvador, Mark Anthony S., Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Philippines