Kawai, Shin, Nagoya Institute of Technology, Nagoya, Japan, Japan