Wu, Judy Z., University of Kansas, United States of America