Crisanto, Ma. Trinidad

  • Vol 3 (1990) - Articles
    Mga Kuwento-Kuwento ng Baliw: Lihis na Pagkilos sa Mga Maikling-Kuwentong Tagalog
    Abstract  PDF