Ang proseso ng transkripsiyon ng mga inskripsiyon sa mga Bato ng Ticao

Ramon Guillermo

Abstract


Abstrak

Ang tinaguriang mga ‘Bato ng Ticao, Masbate’ na naibunyag noong 2011 ang pinakaunang natuklasang mga batong may inskripsiyon sa sulating baybayin. Ang kasalukuyang artikulo ay ang ulat ng may-akda hinggil sa transkripsiyon ng mga inskripsiyon na kolektibong binuo ng interdisiplinaryong grupo na University of the Philippines (U.P.) Ticao, Masbate Anthropological Project Team.  Nilalaman ng ulat na ito ang sistematikong pagsusuri ng mga inskripsiyon sa mga Bato ng Ticao at ilang mungkahing direksiyon tungo sa posibleng pagbasa ng mga ito. Tinatalakay din ang mga problemang may kinalaman sa usapin ng awtentisidad ng mga bato.

Abstract

The so-called ‘Ticao Stones’ that were announced to the public last 2011 were the first stone inscriptions in the baybayin script to have been discovered in the Philippines.  This article is a report of the transcription of the inscription which was collectively produced by the interdisciplinary University of the Philippines (U.P.) Ticao, Masbate Anthropological Project Team. This report includes a systematic analysis of the inscriptions and some suggestions towards a possible reading of the inscriptions. Some issues relevant to the problem of the authenticity of the stones also raised.

Keywords:  Ticao, Masbate; Batong Ticao; Philippine palaeography; baybayin; Visayan Studies; Decipherment Methodology


Full Text:

PDF