Javier, Jem R., University of the Philippines Diliman, Philippines

  • Vol 14 No 1 (2018) - Articles
    Pagsusuri sa ortograpiya ng kambal-katinig sa Filipino batay sa korpus
    (A corpus-based analysis of consonant clusters in Filipino orthography)
    Abstract  PDF