Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, Vol 16 (2010)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kahulugan, Pinagmulan, at Kinaroroonan: Ang Talastasang Bisaya sa Kasaysayang Filipino

Vicente C. Villan

Abstract


none

Full Text: PDF