Announcements

PANAWAGAN

Ang Daluyan Journal ng Wikang Filipino ay  tumatanggap ng mga artikulo para sa pagsasaalang-alang sa publikasyon. Ang artikulo ay kailangang nakasulat sa Filipino at maaaring tumalakay sa 1) pambansang wika, panitikan, at kultura; 2) mga wika, panitikan at kultura ng/sa Pilipinas; at 3) iba’t ibang disiplina at larangan ng kaisipan, tulad ng agham panlipunan, agham-kalikasan at matematika, ekonomiya, at iba pa.


Para sa impormasyon sa pamantayan ng iaambag na artikulo, maaaring makipag-ugnayan sa:

 

Tagapamahalang Editor

Daluyan Journal ng Wikang Filipino

swf.daluyan@gmail.com

Telepono: 981-8500 lokal 4583 o 426-5838 

 

 

 

DALUYAN: Journal ng Wikang Filipino  Vol. 19, No. 1 (2013) issue will be available online by 30 April 2013.

Panawagan para sa DALUYAN Regular na Isyu 2021

 
Tumatanggap ang UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman ng mga papel at pananaliksik para ilathala sa Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, Tomo XXVII. Isang interdisiplinaryong refereed journal ang  Daluyan na monolingguwal sa Filipino. Pangunahing layunin nito na paunlarin at palawakin ang mga pag-aaral tungkol sa wika, panitikan at kulturang Filipino, at  pagyamanin ang saliksik, kaalaman at diskurso sa iba’t ibang disiplina gamit ang wikang Filipino. 
 
Deadline ng pagsumite:

18 Disyembre 2020 para sa Tomo 27, Blg. 1 (Agosto 2021) 
1 Abril 2021 para sa Tomo 27, Blg. 2 (Disyembre 2021)
 
Maaaring talakayin ang iba’t ibang paksa kaugnay ng:
 
     • wikang pambansa, panunuring pampanitikan, araling
        kultural, at linggwistiks
     • mga wika sa Pilipinas, sistema ng edukasyon, polisiya
       at patakarang pangwika, pagsasalin, kulturang
       popular, at mga isyu ng globalisasyon at internasyonal
       na ugnayan
     • iba’t ibang disiplina at larangan ng kaisipan, tulad ng
       mga agham panlipunan, pilosopiya, migrasyon, agham
       pangkalikasan, mass media, kasarian at seksuwalidad,
       siyensiya at matematika, ekonomiya, pagpaplanong
       urban, medisina, batas, arkeoloji, at iba pa
 
Kailangang orihinal at hindi pa nailalathala o naisusumite para sa konsiderasyon ng ibang publikasyon o journal ang papel o pananaliksik, elektroniko man o limbag na anyo. Isaalang-alang ang sumusunod na kahingian para sa isusumiteng artikulo:
 
     • Naka-encode o kompiyuterisado, doble espasyo, at
       gumagamit ng font na Times New Roman na may
       laking 12 puntos na binubuo ng 5,000-7,000 salita
       (15-20 pahina).
     • May nakalakip na abstrak at limang susing salita na
       parehong nasa Filipino at Ingles.
     • Ang dokumentasyon ay nakaayon sa format na
       itinatakda ng MLA Seventh Edition.
     • Maaaring lakipan ng biswal na materyal (may kulay o
       black and white) gaya ng orihinal na larawan,
       ilustrasyon, graph, matrix, mapa, at iba pa. Tungkulin
       ng awtor na kumuha ng permiso sa anumang materyal
       na may karapatang-ari.
 
Isumite ang artikulo bilang lakip o email attachment (MS Word) sa swf.daluyan@gmail.com. Maglakip rin ng maikling tala sa sarili na naglalaman ng kasalukuyang akademikong posisyon, digri, kinabibilangang larang, espesyalisasyon, pinakabagong publikasyon, pananaliksik at iba pang mahahalagang  impormasyon.
 
Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Gng. Angelie Mae T. Cezar sa (+632) 8924-4747 o (+632) 8981-8500 lokal 4583.
 
Posted: 2018-09-05
 
1 - 1 of 1 Items