Iilang Aral mula sa Bayan ng Hakuna Matata: Paghambing ng mga Suliraning Panlungsod ng Metro Nairobi at ng Metro Manila

José Edgardo A. Gomez, Jr.

Abstract


Parehong luklukan ng punong-lungsod ng mga umuunlad na bansa ang mga metropolis ng Nairobi at Maynila, at parehong humaharap sa mga suliranin ng urbanisasyon, malubhang kahirapan, at nasisirang kapaligiran.  Ngunit dahil sa magkaibang heograpiya, kasaysayan, at patakaran ng pamahalaan, mayroon silang mga kakaibang katangian ng pag-unlad at paglapit sa urbanisasyon. Layuning ng  papel na ito ang paglarawan at paghambing sa mga kabiserang ito at bigyang diin ang kontekstong pangkaunlaran, kahirapan sa lipunan, at uri na pamamahala sa kalikasan sa Metro Nairobi at Metro Manila, mula sa nasaksihan ng manunulat doon.

 

 

Mga susing salita: Metropolitanisasyon, Nairobi, Manila, Kapaligiran, Gamit-Lupa, Kahirapan

 

 

 

As the seats of the national capitals of countries in the developing world, Nairobi and Manila both face the challenges of urbanization, dire poverty, and environmental degradation.  However, because of differences in geography, history, and frameworks of government policy, they each display distinct growth characteristics and approaches to urbanization.  It is the goal of this paper to make a description and cross-country comparison--seldom done betwefen an African and a Southeast Asian City, with particular emphasis on the developmental context, societal impoverishment, and type of environmental governance in Metro Nairobi and Metro Manila, based on eye-witness experiences and an analysis of the author when he traveled to both of the metropolitan areas that have since expanded out of  the original capital cities.

 

Keywords:  Metropolitanization, Nairobi, Manila, Environment, Land Use, Poverty Profile


Full Text:

PDF