Ang mga Pangunahing Babae na Personajes sa mga Zarzuelang Bikol sa Unang Dekada ng Siglo 20

Maria Fe B. Antivola

Abstract


Ang pananaliksik na ito ay sumusuri sa mga iskrip ng tatlong (3) zarzuelang Bikol na “An Pagkamoot asin Kayamanan” (1906), “An Duwang Pagtubna Sukbali” (1907), at “Anti Cristo” (1910). Mula sa mga pagsusuri, natukoy na ang convento (kumbento) at ang harong (bahay) ay hindi lamang mga tagpuan ng mga zarzuelang Bikol, kundi mga espasyo na impluwensiyal sa panlipunang pagpoposisyon ng mga kababaihan sa unang dekada ng siglo 20 sa Pilipinas. Ang mga pangunahing babae na personajes (mga tauhan) na sina Rosita ng “An Pagkamoot asin Kayamanan” at Juliana ng “An Duwang Pagtubna Sukbali,” ang mga kumakatawan sa mga Bikolana na nagmula sa mga pamilya na may mararangyang pamumuhay, at sila ay marunong magbasa at/o magsulat. Samantala, si Felixberta ng “Anti Cristo” ang kumakatawan sa mga Bikolana na mahihirap at hindi nakapag-aral. Bagamat higit na nadebelop ang loob (internal action) ni Rosita, lahat naman ng mga pangunahing babae na personajes ay naranasan ang kasidhian ng damdamin. Natukoy din na mayroong mga kalalakihan na tumatangi sa mga pangunahing babae na personajes. Ngunit, mayroon din na mga kalalakihan na may kapangyarihang panrelihiyon at/o pinansyal na nais magdomina sa kanilang mga pagpapasiya at ikinikilos.

 

Mga susing salita: Bikolana, Asisclo Jimenez,  Justino Nuyda, pangunahing babae na personajes, zarzuelang Bikol

 

 

This research analyzes scripts of three (3) Bicol zarzuelas which are “An Pagkamoot asin Kayamanan” (1906), “An Duwang Pagtubna Sukbali” (1907), and “Anti Cristo” (1910). From the analyses, it is determine that the convento (convent) and the harong (house) are not just settings of Bicol zarzuelas, but spaces that are influential in the social positioning of women during the first decade of the 20th century in the Philippines. The main women personajes (characters) Rosita of “An Pagkamoot asin Kayamanan” and Juliana of “An Duwang Pagtubna Sukbali,” represent Bikolanas who are from families that have extravagant lifestyle, and they know how to read and/or write. Meanwhile, Felixberta of “Anti Cristo” represents Bikolanas who are poor and illiterate. Even though the loob (internal action) of Rosita is more developed, all main women personajes experience intensity of emotions. It is also determine that there are men who cherish the main women personajes. But, there are also men with religious and/or financial powers who want to dominate their decisions and actions.

 

Keywords: Bikolana, Asisclo Jimenez,  Justino Nuyda, main women personajes, Bikol zarzuela

 

 


Full Text:

PDF