Ang Klaster o Kambal-Katinig sa Wikang Filipino: Kasaysayan, Estruktura ng Silabol at mga Prinsipyo

Ronel O. Laranjo

Abstract


ABSTRAK

Ang klaster o kambal-katinig ay isa sa mga fityur ng wikang Filipino. Nilalayon ng papel na itong mapunan ang ilang kakulangan sa pag-aaral tungkol sa klaster sa pamamagitan ng paglalahad kung paano nakapasok ang klaster sa ponolohiya ng pambansang wika at alamin ang naging epekto nito sa estruktura ng silabol ng wikang Filipino. Ayon sa mga datos na nakalap, resulta ng pagtatagpo ng mga wikang Tagalog, Espanyol at Ingles ang klaster o kambal-katinig. Batay sa mga inilimbag na kontemporaneong aklat panggramar ng wikang Filipino, natuklasang sa pagpasok at pagkilala ng klaster sa wikang Filipino, mula sa KP(K) na batayang estruktura ng silabol naging mas komplikado ang estruktura nito sa (K)KP(K)(K)(K). Gamit naman ang mga uri ng silabol at Sonority Sequencing Generalization mula sa Ponolohiyang Heneratibo, nasuri at nabuo ang mga prinsipyo ng kombinasyon ng mga klaster.

 

Mga susing salita: klaster, Filipino, kambal-katinig, ponolohiyang heneratibo

 

ABSTRACT

Consonant cluster is one of the features of Filipino language.  This paper aims to fill the gap in research about consonant cluster by investigating its historical development in the phonology of the national language and its effect on the syllable structure. Based on the data collected, cluster is a result of language contact between Tagalog, Spanish and English. The basic syllable structure of Filipino, which is CV(C), became more complicated and developed to (C)CV(C)(C)(C) when cluster entered the Filipino phonology. The principles of cluster combination were analyzed and constructed using the framework of Generative Phonology (syllable types and Sonority Sequencing Generalization).

 

Keywords: consonant cluster, Filipino, generative phonology


Full Text:

PDF