Site Meter

Daluyan Journal ng Wikang Filipino

Ang Daluyan: Journal ng Wikang Filipino ay isang refereed journal na inaasahang mailathala dalawang beses kada taon. Ito ay monolingguwal sa Filipino at may layuning paunlarin ang pag-aaral at pananaliksik tungkol sa wika, panitikan at kulturang Filipino at pagyamanin ang diskurso sa iba't ibang disiplina gamit ang wikang Filipino.

Table of Contents

Articles

Lupon ng mga Editor PDF
- -
Mula sa Editor PDF
Rosario L. Torres-Yu
Ingles at Pedagohikal na Pagganap nito sa Reproduksiyon ng Paggawa PDF
Gonzalo A. Campoamor II
Kahulugan, Katotohanan, Katwiran: Pagpapakilala sa Semiotika ni Charles Sanders Peirce PDF
Epifanio San Juan, Jr.
Mga Tula ni E. San Juan, Jr. PDF
Epifanio San Juan, Jr.
Ang Proseso ng Pag-oorganisa ng Pamayanan na Mula sa Tao Para sa Tao PDF
Angelito G. Manalili
Makinilyang Altar: Ang Dalumat ng Panunupil at Pagturing sa Walang Hanggang Lunggati PDF
Pauline Mari Hernando
Ang Kahalagahan ng Palisiā€™t Institusyon sa Pagpapayaman ng Wikang Filipino bilang Wika ng Pananaliksik: Panayam kay Dr. Sergio S. Cao PDF
Schedar D. Jocson
Ang Unibersidad ng Pilipinas: Una sa Paglikha ng Karunungan, Una sa Paglilingkod sa Bayan PDF
Sergio S. Cao
Rebyu ng Aklat: Pag-oorganisa ng Pamayanan Tungo sa Kaunlaran na Mula Tao Para sa Tao PDF
Jose R. Medina
Mga Tala Hinggil sa mga Kontribyutor PDF
- -


ISSN: 2244-6001